Privacyverklaring

AKV|St.Joost, Avans Hogeschool respecteert de persoonlijke levenssfeer van bezoekers, studenten, medewerkers en relaties, die betrokkenen zijn bij het onderwijs en onderzoek van de AKV|St.Joost en de diensten die AKV|St.Joost levert. AKV|St.Joost verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als Nederlandse instelling voor hoger onderwijs. 

AKV|St.Joost, Avans Hogeschool verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als AKV|St.Joost bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt AKV|St.Joost van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Avans Hogeschool zorgt voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.